ZAVŘÍT
MENU
0
Stav nákupního košíku
0,- Kč
AKČNÍ PRODUKTY Náhradní díly Motoservis Doplňky Pro jezdce ČTYŘKOLKY PITBIKE MINICROSS ELEKTROKOLOBĚŽKY BUGINY MINIBIKE
ZAVŘÍT

Reklamace

Vážený zákazníku,
než nám zavoláte nebo napíšete e-mail, podívejte se, zda nemůžete ušetřit čas.
 
Přečetl jste si uživatelský manuál?
Pokud ne, určitě tak učiňte a řiďte se pokyny v něm! Je zde spousta užitečných rad, možná že právě tady naleznete odpověď na Váši otázku.
Pokud nemáte český návod k dispozici, můžete si jej stáhnout v e-shopu přímo u zboží, které jste si zakoupil, či na webových stránkách www.esell.cz, nebo www.esellgroup.cz. Odkaz pro stažení manuálu také naleznete v emailu o expedici zboží a také v záručním listu. Pro stažení návodu, budete potřebovat heslo, které je uvedeno v záručním listu, který Vám byl dodán společně se zbožím.

Zboží mi přišlo poškozené

Rozbalili jste nové zboží a zjistili, že je poškozené?

O poškození nás co nejdříve písemě informujte e-mailem na reklamace@esell.cz.
Pozor, měli by jste to stihnout do 2 dnů od doručení zboží, na pozdější reklamace nebude brán zřetel!


Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený i to se může stát, když řidič přepravní společnosti se zásilkou nezachází jak má. Poškození zdokumentujte nejlépe již při vybalování. Poškozené zboží nafoťte třeba ještě v krabici, dřív než jej kompletně sestavíte, aby nebylo pochyb, že Vám zboží poškozené již přišlo.

 

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do přepravního listu. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjišťěném stavu by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Kupující by měl v den převzetí řádně zkontrolovat neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 

Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti, nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rospor s kupní smlouvou.

 

Pokud kupující nesplní své povinnosti a poškození zásilky nenahlásí v uvedeném termínu, je zasílalel / prodávající oprávněn reklamaci zamítnout z důvodu neprokázání škody.


Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nebo neoprávněného vniknutí nepřebírejte a sepište s řidičem reklamační protokol, je to řidičova povinnost. Zásilku můžete také odmítnout a jako důvod uvést "Poškození zásilky".


Zboží přestalo fungovat, nebo má nějakou vadu

Jak postupovat při reklamaci vady?
 
Kontaktujte náš zákaznický servis (Reklamační oddělení) a popište problém. Poskytneme Vám odborné informace, sdělíme Vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí, nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

 

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v seznamu servisů je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo, či místo podnikání je v místě pro kupujícího bližším, měl by kupující po dohodě s prodávajícím uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v servisním seznamu v místě bližším a urychlit tak vyřízení reklamace.

 

V případě, že bude kupující zasílat zboží prodávajícímu nebo partnerskému servisu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu reklamované zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit vhodnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, záruční list, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.

 

Kupující je povinen, dostatečným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti ESELL s.r.o.. Ideální je originál dokladu o zakoupení, či řádně vyplněný záruční list.

 

 

Reklamační oddělení
 
Telefon: +420 317 705 539 | Po - Pá: 10:00 - 16:00h
E-mail: reklamace@esell.cz

 

 

Reklamaci je možné uplatnit jedním z následujících způsobů.
 

 • Přineste výrobek na naší prodejnu ve Voticích osobně.
  Reklamaci můžete uplatnit kdykoli: pondělí - pátek: 10:00 - 16:00 hodin
  Společně se zbožím s sebou vezměte záruční list, či jiný doklad prokazující koupi zboží.

 • Výrobek můžete poslat poštou, či přepravní společností přímo na naše reklamační oddělení ESELL.
  Zboží pojistěte na příslušnou hodnotu a bez dobírky zašlete na adresu: ESELL s.r.o., Husova ul., 259 01 Votice - Beztahov, Česko
  Aby jste na něco nezapoměli, můžete využít formulář "reklamační list", kde detailně popište závadu.
  Nezapomeňte přibalit záruční list, či jiný doklad prokazující koupi zboží.
  POZOR: Neposílejte Zásilkovnou!!!  Zásilkovna není z technických důvodů schopna na naši adresu balík doručit.

 • Pokud to máte daleko, můžete po předchozí dohodě využít některý z partnerských servisů v Česku, Slovensku, či v Německu.
  Z důvodu rozdílného zaměření partnerských servisů není možné uplatnit konkrétní vadu všude. ...více

 
V případě, že chcete reklamovat zboží, které se obtížně přepravuje, např. ATV, dirtbike, a pod., pošlete nám nejdříve specifikaci reklamace emailem, navrhneme postup vyřízení, který pro Vás bude nejlepší. Po dohodě lze reklamovat pouze poškozený díl. Není nutné, například kvůli vadné baterii posílat celou čtyřkolku.
 
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

 

Odmítnutí reklamace
 
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží silně znečištěno, nebo jsou znečištěny jeho součásti.

 

 

Vyřízení reklamace
 
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, (nákup na IČO) neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná v souladu s ust. § 605 OZ běžet následující den po uplatnění reklamace. Kupující spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, či na zákaznické telefonní lince.
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení, nebo demontáže výrobku).
 
Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat zboží v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami čisté a to včetně všech součástí a příslušenství. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo zboží před posouzením reklamace umýt a náklady v souladu s platným ceníkem naúčtovat kupujícímu.
 
Pokud není dohodnuto jinak, kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, či záruční list, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební nateriál (např. baterie, odstředivá spojka, atp.) bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání cca 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevstahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 
Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • nepovolenými zásahy do přístroje, či nesprávným užíváním,
 • neodbornou montáží a obsluhou,
 • zanedbáním běžné údržby, či neodstraněním dříve zjevné vady,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití, nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a mechanickými vlivy prostředí, podmínkám určeným výrobcem.


Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační list, který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního listu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního listu. V reklamačním listu jsou informace kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující zaslal výrobek do reklamačního řízení přepravní službou, obdrží reklamační protokol emailem.
 
V případě řešení reklamace vrácením kupní ceny, Vám peníze pošleme na účet, nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně.
 
Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího buď prostřednictvím SMS, emailem, nebo telefonicky. Pokud bylo zboží k reklamaci zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
Po vyřízení reklamace vydá, případně zašle prodávající kupujícímu potvrzení ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, případně musí prokázat svou totožnost.
 
Kupující - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění následujících podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • emailem nám zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (oskenovanou účtenku za poštovné, přepravní list apod.).

  

 

Podmínky skladování
 

Nepřevezme-li zákazník (objednatel) opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava dokončena, tedy do 7 dní od domluveného termínu dokončení; byla-li dokončena později, pak do 7 dní po vyrozumění o jejím dokončení, nebo nepřevezme-li objednatel věc, která opravena nebyla, neboť nelze opravit, ať již v rámci záruční opravy nebo pozáručního servisu nebo z důvodu zamítnutí reklamace věci, nebo věc kterou si je objednatel povinen na základě výzvy servisu/dodavatele (zhotovitel) vyzvednout, a to po vyrozumění ve shodné lhůtě, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu za uskladnění ve výši 100 Kč denně.

Dále může zhotovitel nevyzvednutou věc na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

Po prodeji věci bude výtěžek z prodeje po započtení účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou věci, jejím následným prodejem, náklady na odeslání výtěžku a nebo náklady na úschovu výtěžku odeslán objednateli formou poštovní poukázky na adresu objednatele, popř. jiným vhodným způsobem. Nebude-li možno výtěžek z prodeje doručit, vyrozumí zhotovitel o takové nemožnosti písemně objednatele na jeho adresu a výtěžek z prodeje ponechá na svém účtu nebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednatele. V případě, že výtěžek ponechá zhotovitel na svém účtu, dohodli objednatel a zhotovitel, že výtěžek není úročen.

 

Více info »

Zásilka mi přišla nekompletní

Mrzí nás, že Vám zásilka přišla nekompletní. Prosíme, informujte nás co nejdříve o výrobku, který Vám nebyl dodán. Celou situaci prověříme a navrhneme Vám řešení.

 

Můžete nám zavolat:

 • Zákaznická linka: +420 317 705 539
  Provozní doba je pondělí - pátek: 10:00 - 16:00h

Nebo napsat:

 

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do přepravního listu. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjišťěném stavu by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Kupující by měl v den převzetí řádně zkontrolovat neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 

Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti, nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rospor s kupní smlouvou.

 

Doručili jste mi jiné zboží

Přišlo Vám jiné zboží, než to které jste si objednali? Za tuto nepříjemnost se omlouváme. Nesprávný výrobek nám samozřejmě můžete vrátit, my Vám dodáme správné zboží, nebo vrátíme peníze.

 

Jak postupovat při vrácení?

 • Osobně na prodejně
  Chybně doručený výrobek můžete přinést na naší prodejnu, spolu s výrobkem přineste také prodejní doklad.
  Na prodejně vše zkontrolujeme a zajistíme výměnu za správný kus, nebo vrácení peněz.
   
 • Poštou
  Pokud to k nám máte daleko
  , můžete zboží vrátit poštou (přepravní společností). V takovém případě postupujte následovně:
  1. Vyplňte a vytiskněte odstoupení od smlouvy
  2. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od smlouvy.
  3. Zboží pošlete na reklamační oddělení ESELL.

      ESELL s.r.o. - reklamační oddělení
      Husova ul. (naproti č.p. 806)
      259 01 Votice
      Česko

  POZOR: Neposílejte Zásilkovnou!!!   Zásilkovna není z technických důvodů schopna na naši adresu balík doručit.
   
 • Zákaznická linka
  Doručili jsme Vám nesprávné zboží, které je příliž velké a těžké (např. čtyřkolku 125cc nebo dirbike 125cc)? Kontaktujte naší zákaznickou linku a domluvíme se na dalším postupu:

  Zákaznická linka: +420 317 705 539
  Provozní doba je pondělí - pátek: 10:00 - 16:00h
Chci reklamovat